NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO (4., 5. IN 6. RAZRED)

Obseg – 35 ur letno.
Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).
Izvajalec – mag. Darko Pepevnik.

Spoštovani starši in dragi učenci!

Živimo v času, ko je potrebno dobro obvladati digitalno tehnologijo. Razlogov je več. Ni dovolj, da jo znamo samo uporabljati. Naš cilj je, da bi naši učenci postali ustvarjalci novih tehnologij in storitev in da bi se znali pred njimi ustrezno zaščititi.
Drugod po svetu, npr. v Angliji, so to že sprevideli in leta 2012 uvedli obvezni šolski predmet »Computing«  od 1. razreda dalje. Pa ni potrebno hoditi tako daleč. Naši sosedje na Hrvaškem z novim šolskim letom 2018/2019 uvajajo v 5. razred osnovne šole obvezen predmet »Informatika«, ki ga bodo v naslednjih šolskih letih uvedli še v  šestem, sedmem in osmem razredu.
Pri nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lansko jesen ustanovilo Strokovno delovno skupino za analizo vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol – RINOS. Skupina bo do konca leta pripravila študijo, na podlagi katere se bo ministrstvo odločilo o nadaljnjih ukrepih za vključevanje vsebin računalništva in informatike v vrtce ter osnovne in srednje šole
Kljub temu pa imate že sedaj priložnost, da izberete neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO, pri katerem vam zagotovo ne bo dolgčas!
Pa poglejmo zakaj …

 1. Spoznali boste, da je računalnik samo »neumen« stroj, ki brez človeka ne zna narediti prav nič.
 2. Spoznali boste, da lahko računalnik uporabite za koristnejše stvari kot je preganjanje dolgega časa.
 3. Naučili se boste ukazovati računalniku s tem, ko boste sestavljali računalniške programe (animacije, igrice, računske naloge …)
 4. Pridobili boste znanja, ki so vsestransko uporabna in se naučili razmišljati na računalniški način.
 5. Naučili se boste tudi nekaj osnov uporabe programov, ki jih boste potrebovali pri svojem rednem šolskem delu (Word, Power Point, Slikar …)
 6. Spoznali boste »računalništvo brez računalnika«, ki zna biti zelo zanimivo in razgibano, saj ga izvajamo na prostem ali v telovadnici, kjer je več prostora.
 7. Uporabljali bomo programski jezik (programsko orodje) Scratch.
 8. Reševali bomo naloge s pomočjo računalniškega razmišljanja – Bober.
 9. Pri svojem delu boste uporabljali osebne računalnike, računalniške tablice (iPad), pametne telefone in ostale vhodne in izhodne naprave, ki jih premoremo.
 10. Naučili se boste varne rabe interneta in računalniških naprav (spletno nasilje, objavljanje na internetu, socialna omrežja, zasvojenost z računalniki in ostalimi napravami … skratka – PAZI, INTERNET NE POZABLJA!)
 11. In kar je od vsega najpomembnejše, naučili se bomo medsebojno sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati računalniške izdelke, si medsebojno pomagati in se zavedati, da ni nič hudega tudi takrat, ko se zmotimo. Nasprotno, na napakah se učimo!
 12. Pa še veliko drugega …

OCENJEVANJE: Ni spraševanja, ni testov. S številčnimi ocenami bomo ocenjevali postopke nastajanja izdelkov, izdelke same in učenčev odnos do predmeta.

Dragi učenci, prijavite se in se aktivno vključite v delo pri neobveznem izbirnem predmetu RAČUNALNIŠTVO v šolskem letu 2018/2019.
Vljudno vabljeni!

Spodaj si lahko ogledate kratek filmček o Scratchu in rešite tri naloge Bober iz računalniškega razmišljanja.

0 SCRATCHU - video

REŠITVE NALOG

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA (4., 5. IN 6. RAZRED)

Znanje tujih jezikov postaja vrednota sodobne družbe. Omogoča nam, da lažje razumemo kulturo drugih ljudi in njihov pogled na življenje. Vsekakor pa predstavlja mladim dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, jim omogoča večjo mobilnost in tudi to, da bodo konkurenčni svojim vrstnikom doma in znotraj Evrope pri iskanju zaposlitve.
Pouk neobveznega izbirnega predmeta nemščina se izvaja v obsegu 2 ur tedensko.
Ko se učenec vključi v pouk, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenci bodo pri pouku spoznali bodo osnove nemškega jezika. V pouk bo vključenih vseh pet sporazumevalnih dejavnosti: poslušanje, branje, govorno in pisno sporazumevanje, govorjenje in pisanje. Poudarek bo na govornem sporazumevanju, pri čemer bo to omejeno na tvorjenje preprostega besedila na podlagi vzorca. Pisanje bo omejeno na zapis posameznih preprostih besednih zvez in stavkov.
Na preprost in igriv način bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Učenci se bodo  naučili pozdraviti, odzdraviti, se zahvaliti, črkovati ime in naslov, opisati sebe in svojo družino, prijatelje, svoj dom, živali, govorili bomo o šoli in prostočasnih dejavnostih. Spoznavali bodo tudi navade in običaje nemško govorečih dežel.
Delo v razredu bomo popestrili z  ogledom nemških risank in filmov, petjem pesmi, didaktičnimi igrami ter s pripravo preprostih nemških jedi.
Ocenjevanje znanja poteka v skladu z zakonodajo in sicer ustno, pisno in na druge načine, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Učiteljica Saša Sotošek, prof.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA (4., 5. IN 6. RAZRED)

Neobvezni izbirni predmet tehnika temelji na ustvarjanju. Učenci v delovnem procesu s pomočjo orodij (kladivo, žaga,…) in preprostih strojev (vrtalnik, dekupirna žaga, kolutni brusilnik) obdelujejo različna gradiva. Pri tem se soočijo z vprašanjem uporabnega in lepega, razširjajo osnovna spoznanja o lastnostih posameznih gradiv ter pridobivajo praktična znanja, spretnosti in delovne navade. Pri pouku izdelujejo izdelke iz papirja (npr. origami, geometrijska telesa, katapult, letalo), lesa (npr. škatlica, sestavljanka, tehtnica, vozila), in umetnih mas (avtomobil, hobotnica, peščena ura) ter sestavljajo konstrukcije (npr. Lego, Fischer Tecnic). Praktično delo omogoča, razvoj zdrave kmečke pameti, ter zaradi nujnosti sodelovanja v skupini oblikovanje naravnih socialnih vrednot. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku ter jih dokončane odnesejo domov. V šolskem letu vsak učenec pridobi najmanj 3 ocene, ki so plod izdelave izdelka – proces dela (izdelava izdelka) in rezultat dela (izdelek, konstrukcija). Material za izdelke dobijo učenci v šoli.

Učitelj TIT Marjan Petauer, prof.