Joomla Template by Create Website


ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE


 hrana1                                                                                              hrana2

Šolsko prehrano urejata:

-       Zakon o šolski prehrani

-       Pravila šolske prehrane

Pri organizaciji šolske prehrane dosledno upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih
zavodih. Šola prilagodi prehrano za tiste učence, ki skladno s smernicami za prehranjevanje tovrstno prilagoditev potrebujejo.

Čas malice:

                       9.05 – 9.25 za učence od 1. do 5. razreda
                       9.55 –10.15 za učence od 6. do 9. razreda

Čas kosila:

12. 40 – 13. 10

Naša šola je vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Učenci enkrat do dvakrat tedensko brezplačno prejmejo obrok sadja oz. zelenjave.

PRIJAVA IN ODJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši ali skrbniki praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister in se lahko odda razredniku ali šolski svetovalni službi tudi kadarkoli med šolskim letom. Obrazec

Posamezni obrok se lahko odjavi vsaj en delovni dan prej do 10.00 ure osebno, elektronsko (eAsistent) ali po telefonu (03 818 33 34) v šolsko kuhinjo.

Izjemoma se lahko odjavi še isti dan do 8. ure zjutraj.

Če posamezni obrok ni pravočasno odjavljen, se zanj plača polna cena.

CENA ŠOLSKE PREHRANE

   - cena malice za učenca: 0,80 €

   - cena kosila za učence od 1. do 5. razreda: 1,97 €

   - cena kosila za učence od 6. do 9. razreda: 2,25 €

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

   Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

   Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

   Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi dohodkovni razred otroškega dodatka).

   Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

   Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

   Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

   Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.