Joomla Template by Create Website

PREDSTAVITEV 

 

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto na šoli, s katerega
se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci na šoli.
  

 Mojca 12  

  Namen svetovalnega dela je pomagati, svetovati in sodelovati v
  vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili učenci,
  učitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju
  splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljih.

Skupina avtorjev starih
od 2 do 34 let.
Bistrica, 2014

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko
svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma
šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po
potrebi tudi
z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Mojca 1 Custom


Svetuje otrokom, učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja
poklicno svetovanje. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi
potrebami. Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj
preko treh med seboj prepletenih vrst dejavnosti:

             - dejavnosti pomoči,
             - razvojne in preventivne dejavnostiter
             - dejavnosti načrtovanja in evalvacije

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu oziroma
šoli (otrokom, učencem, vajencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na
naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli:

             - učenja in poučevanja (oziroma igre in poučevanja v vrtcu), 
             - šolske kulture, vzgoje, klime in reda (oziroma kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu),
             - telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
             - šolanja in karierne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega prehoda v šolo)
             - ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Učenje in poučevanje
Načrtno in sistematično poteka delo svetovalne delavke z učenci prvega triletja, ki imajo specifične učne težave.
V drugem in tretjem triletju se s posameznimi učenci srečuje tedensko, jim ob težavah svetuje in jih
usmerja v ustrezne načine uspešnega učenja. Skupaj z učitelji sodeluje pri odkrivanju nadarjenih učencev,
pri pripravi programov dela ter spremljavi razvoja učencev. Koordinira delo na šoli tudi na področju
učencev s posebnimi potrebami.

Šolska kultura, klima, red
Svetuje staršem in učencem, ki imajo težave v vedenju in pri sprejemanju šolskih pravil in reda. Izvaja
delavnice v posameznih oddelčnih skupnostih na to temo. Ugotavlja stanje na tem področju(vprašalniki)
ter predlaga ukrepe za izboljšanje; organizira izobraževalne sestanke za starše.

Načrtuje in izvaja individualno pomoč otrokom s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju; po
potrebi dela s skupino otrok- učenje socialnih veščin ali izvaja delavnice za posamezne oddelčne skupnosti.
Sodeluje pri timskih obravnavah otrok v zunanjih institucijah. Spremlja napredek otrok, vodi zbirke osebnih
podatkov (osebna mapa).

Šolanje
Vodi vpis v 1. razred, sodeluje pri delu komisije za šolske novince. V sodelovanju s starši pripravlja predloge
za uvedbo postopkov usmerjanja učencev (učenci s posebnimi potrebami), sodeluje pri pripravi
individualiziranih programov za te otroke ter spremlja njihov napredek. Svetuje učencem pri ustrezni izbiri
skupin pri diferenciaciji.

Karierna orientacija
Načrtno in sistematično delo poteka z učenci 8. in 9. razreda. V 8. razredu se učenci seznanijo z naslednjimi
temami: poklicna odločitev (interesi, osebnostne lastnosti, znanje, sposobnosti, zdravstveni pogoji), napake
pri izbiri poklica, vrste srednjih šol, vrste poklicev. V 9. razredu je poudarek predvsem na individualnem
svetovanju učencem in staršem, timski obravnavi poklicne odločitve, vodenju aktivnosti v zvezi z vpisom v
srednje šole po rokovniku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in seznanjanju z možnostmi štipendiranja.

Socialno-ekonomske stiske
Ima informacije o različnih možnih oblikah pomoči (regresirana prehrana, subvencije za šolo v naravi,…) in
kriterijih za dodelitev le-teh. V sodelovanju z območnim združenjem RK sodeluje pri izboru učencev za
letovanja in drugih aktivnostih RK. Sodeluje pri izvedbah občasnih humanitarnih akcij na šoli, ki jih
organizirajo RK, UNICEF in druge dobrodelne ustanove.

Povzeto po "Programskih smernicah" svetovalne službe v osnovni šoli, ki jih je pripravila Kurikularna komisija za
svetovalno delo in oddelčno skupnost in so bile sprejeto na 28. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje dne 13. maja 1999.

Mojca 2 Custom 

Starši se lahko pri šolski svetovalni službi oglasite:
        - če pri svojem otroku opazite težave ali nadarjenost na učnem področju,
        - kadar gre za nenadne spremembe vedenja (zapiranje vase, upornost, odklonilen odnos
          do šolskega dela),

        - če sumite, da je otrok žrtev nasilja vrstnikov,
        - če zaradi nizkih dohodkov težko poravnate vse finančne obveznosti, ali če je prišlo do
          nenadne spremembe materialnega položaja družine (brezposelnost, smrt, naravne nesreče),

        - v kolikor želite individualno poklicno svetovanje že pred devetim razredom.

  

Podatki o šolski svetovalni delavki:
Ime in priimek: Mojca Vrešak, soc. del., spec. Tel.: 03 81 83 326
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 14.00 ure ter vsak prvi torek v mesecu od 16.00 ure do 17.00 ure.

 
   
  
Svetovalno delo opravlja socialna delavka,
   z opravljeno specializacijo za področje
   vzgoje in izobraževanja.