Skoči na glavno vsebino
PODATKI O ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI
Svetovalna delavka: Mojca Vrešak, soc. del., spec
Telefon: 00386 3 8183326
E-pošta: mojca.vresak@os-podcetrtek.si
Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 14.00 ure ter vsak prvi torek v mesecu od 16.00 ure do 17.00 ure.

Svetovalno delo opravlja socialna delavka, z opravljeno specializacijo za področje vzgoje in izobraževanja.

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto na šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci na šoli.
Namen svetovalnega dela je pomagati, svetovati in sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili učenci, učitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljih.
Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Svetuje otrokom, učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj
preko treh med seboj prepletenih vrst dejavnosti:
– dejavnosti pomoči,
– razvojne in preventivne dejavnostiter,
– dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu oziroma
šoli (otrokom, učencem, vajencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na
naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli:
– učenja in poučevanja (oziroma igre in poučevanja v vrtcu),
– šolske kulture, vzgoje, klime in reda (oziroma kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu),
– telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
– šolanja in karierne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega prehoda v šolo),
– ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Povzeto po “Programskih smernicah” svetovalne službe v osnovni šoli, ki jih je pripravila Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost in so bile sprejeto na 28. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje dne 13. maja 1999.
UČENJE IN POUČEVANJE

Načrtno in sistematično poteka delo svetovalne delavke z učenci prvega triletja, ki imajo specifične učne težave.
V drugem in tretjem triletju se s posameznimi učenci srečuje tedensko, jim ob težavah svetuje in jih
usmerja v ustrezne načine uspešnega učenja. Skupaj z učitelji sodeluje pri odkrivanju nadarjenih učencev,
pri pripravi programov dela ter spremljavi razvoja učencev.
Koordinira delo na šoli tudi na področju učencev s posebnimi potrebami.

ŠOLSKA KULTURA, KLIMA IN RED

Svetuje staršem in učencem, ki imajo težave v vedenju in pri sprejemanju šolskih pravil in reda. Izvaja delavnice v posameznih oddelčnih skupnostih na to temo. Ugotavlja stanje na tem področju (vprašalniki) ter predlaga ukrepe za izboljšanje; organizira izobraževalne sestanke za starše.
Načrtuje in izvaja individualno pomoč otrokom s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju; po potrebi dela s skupino otrok- učenje socialnih veščin ali izvaja delavnice za posamezne oddelčne skupnosti.
Sodeluje pri timskih obravnavah otrok v zunanjih institucijah. Spremlja napredek otrok, vodi zbirke osebnih podatkov (osebna mapa).

ŠOLANJE

Vodi vpis v 1. razred, sodeluje pri delu komisije za šolske novince. V sodelovanju s starši pripravlja predloge za uvedbo postopkov usmerjanja učencev (učenci s posebnimi potrebami), sodeluje pri pripravi individualiziranih programov za te otroke ter spremlja njihov napredek.
Svetuje učencem pri ustrezni izbiri skupin pri diferenciaciji.

KARIERNA ORIENTACIJA

Načrtno in sistematično delo poteka z učenci 8. in 9. razreda. V 8. razredu se učenci seznanijo z naslednjimi temami: poklicna odločitev (interesi, osebnostne lastnosti, znanje, sposobnosti, zdravstveni pogoji), napake pri izbiri poklica, vrste srednjih šol, vrste poklicev.
V 9. razredu je poudarek predvsem na individualnem svetovanju učencem in staršem, timski obravnavi poklicne odločitve, vodenju aktivnosti v zvezi z vpisom v srednje šole po rokovniku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in seznanjanju z možnostmi štipendiranja.

SOCIALNO EKONOMSKE STISKE

Ima informacije o različnih možnih oblikah pomoči (regresirana prehrana, subvencije za šolo v naravi,…) in kriterijih za dodelitev le-teh.
V sodelovanju z območnim združenjem RK sodeluje pri izboru učencev za letovanja in drugih aktivnostih RK.
Sodeluje pri izvedbah občasnih humanitarnih akcij na šoli, ki jih organizirajo RK, UNICEF in druge dobrodelne ustanove.

STARŠI SE LAHKO PRI ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI OGLASITE:
  • če pri svojem otroku opazite težave ali nadarjenost na učnem področju,
  • kadar gre za nenadne spremembe vedenja (zapiranje vase, upornost, odklonilen odnos
    do šolskega dela),
  • če sumite, da je otrok žrtev nasilja vrstnikov,
  • če zaradi nizkih dohodkov težko poravnate vse finančne obveznosti, ali če je prišlo do
    nenadne spremembe materialnega položaja družine (brezposelnost, smrt, naravne nesreče),
  • v kolikor želite individualno poklicno svetovanje že pred devetim razredom.
Dostopnost