SVET STARŠEV

Svet staršev šole, ki se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev,  je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Ul RS, št. 16/2017).  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ PODČETRTEK 2020/21

Predsednica sveta staršev je Simona Štraus Flajnik

ODDELEK PREDSTAVNIK STARŠEV
1. a Benjamin Lipnik
1. b Eva Leskovšek
1. c* Nina Naglič
2. a Mojca Leskovšek
2. c* Petra Zeme
3. a Robert Šalamon
3. c* Petra Zeme
4. a Patricija Kajba
4. c* Mojca Dravinec
5. a Damjan Gajšek
5. b Mojca Drofenik
5. c* Tonči Bevcar
6. a Simona Štraus Flajnik
6. b Tomaž Hohnjec 
7. a Zvonko Kamenšek
7. b Vesna Levstik
8. a Katarina Bevc Mohar
8. b Oksana Lipošek
9. a Irena Ramšak
9. b Urška Plevnik

* POŠ Pristava pri Mestinju

Dostopnost