Joomla Template by Create Website

IZBIRNI PREDMETI

 

izbirni

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda.
Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši;
Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Vloga za oprostitev sodelovanja pri pouku izbirnih predmetov

Ponudba izbirnih predmetov za učence 7. razreda

Ponudba izbirnih predmetov za učence 8. razreda

Ponudba izbirnih predmetov za učence 9. razreda

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v  skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Ul RS, št. 63-2519/2013).

V šolskem letu 2017/18 bomo izvajali:
- za učence 1. razreda pouk prvega tujega jezika - angleščine,
- za učence 4., 5. in 6. razreda pouk tehnike in računalništva,

Učenec lahko izbere 1 ali 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa predmeta sploh ne izbere. Pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.
Ko se učenec za predmet odloči, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in je iz njega tudi ocenjen. Učne skupine lahko oblikujemo za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev.
V izbirnem postopku, ko bodo učenci dobili prijavnice, bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev, izbor pa uskladili individualno.
Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek izbire, vendar le, če ne spremenijo normativov skupine in če je izbira usklajena z njihovim urnikom.
O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.