OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED – PONUDBA 2018/19

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE III (1 ura tedensko)

Spoznanja, ki si jih bodo učenci pridobili pri likovnem snovanju, jim bodo koristila pri razumevanju likovnega sveta. Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost in nadgrajuje pojme iz likovne teorije, zgodovine likovne umetnosti in likovne tehnologije. Učenec pri likovnem snovanju spoznava razlike in povezave med vizualnim in likovno-teoretičnem ter pri praktičnem delu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje in motorično občutljivost in spretnost, vizualni spomin in domišljijo. Obenem razvija odnos do nacionalne in splošne človekove likovne kulturne dediščine. Likovne naloge so zasnovane problemsko. Izhodišče za izrazno delo je likovna teorija, tehnika in likovni motiv pa sta likovnemu problemu podrejena. Predmet obsega naslednja likovna področja : RISANJE, KIPARSTVO, PROSTORSKO OBLIKOVANJE in VIZUALNE KOMUNIKACIJE. Predmet se ocenjuje številčno. Pretežno se ocenjujejo likovni izdelki, ki izkazujejo osvojeno teoretično znanje učenca.

Predmet bo poučeval Uroš Krivec, profesor likovne vzgoje.

 

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA (1 ura tedensko)

Predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

Predmet bo poučevala Mara Hunski, predmetna učiteljica geografije, državljanske in domovinske kulture in etike
ter višja knjižničarka.

 

DRŽAVLJANSKA KULTURA

DRŽAVLJANSKA KULTURA (1 ura tedensko)

Izbirni predmet državljanska kultura se navezuje na obvezni predmet državljanska in domovinska kultura in etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega predmeta. Vsebine o  družini, kulturi, medijih, vzornikih, demokraciji, pravicah in dolžnostih, enakosti in različnosti in še o marsičem se nadgrajujejo in dopolnjujejo z novimi pojmi in aktualnimi vsebinami, ki so značilne za čas, v katerem živimo.

Predmet bo poučevala Mara Hunski, predmetna učiteljica geografije, državljanske in domovinske kulture in etike
ter višja knjižničarka.

 

RETORIKA

RETORIKA (1 ura tedensko)

Retorika je disciplina, ki je v današnjem času vse bolj cenjena, saj v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja v bistvu celotno človekovo življenje. Z njo se srečujemo v vsakodnevnih pogovorih,  medijih, šolah in znanosti. Učenci se pri pouku retorike učijo samostojnega in kritičnega oblikovanja in izražanja stališč. Razvijajo osnovne spretnosti sporazumevanja, poslušanja, govorjenja, branja in pisanja v različnih govornih položajih, saj ima povedano ali zapisano dobre učinke le v primeru, da je govor oziroma zapis primerno oblikovan. Zato se učenci ne bodo srečali le s tehnikami prepričevanja, dejavniki uspešnega prepričevalnega postopka, oblikami prepričevanja, na drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razliko med dobrimi in slabimi argumenti ter z nedovoljenimi postopki argumentiranja.
To znanje bodo lahko uporabili pri drugih predmetih, v nadaljnjem izobraževanju ter na vseh ostalih področjih družbenega in zasebnega življenja. Vendar pa je za pouk retorike nujno, da imajo učenci že razvito jezikovno zmožnost, to je poimenovalno, upovedovalno, pravorečno in pravopisno zmožnost. Morajo pa imeti tudi sposobnost abstraktnega mišljenja in zmožnost analize.

Predmet bo poučevala Bernarda Ošlak, predmetna učiteljica slovenščine.

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠOLSKO NOVINARSTVO (1 ura tedensko)

Šolsko novinarstvo je predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščina. Predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti ter znanj v okviru predmeta, upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostnega jezika.

Navezuje se na izročilo osnovnošolskih novinarskih in dopisniških krožkov ter uredništev šolskih glasil. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu učenci dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil (pišejo vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno) ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil. Opazujejo jezik in slog teh besedil. Predmet ponuja tudi možnost raziskovalne dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja, stilistike in slovstvene folklore.

Predmet bo poučevala Bernarda Ošlak, predmetna učiteljica slovenščine.

 

IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO - RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

 

Obvezni izbirni predmet                                                                                                     
RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA v 9. razredu OŠ
Obseg – 35 ur letno.
Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).
Izvajalec – mag. Darko Pepevnik.

Spoštovani starši in dragi učenci!

Živimo v času, ko je potrebno dobro obvladati digitalno tehnologijo. Življenja brez računalnika in njemu podobnih naprav si ne znamo več predstavljati. Spremlja nas na vsakem koraku. Povezan v internet pa pomeni naše okno v svet, ki se kar naenkrat znajde v našem domu, šoli, službi … in zato moramo biti pripravljeni.

Drugod po svetu, npr. v Angliji, so to že sprevideli in leta 2012 uvedli obvezni šolski predmet »Computing«  od 1. razreda dalje. Pa ni potrebno hoditi tako daleč. Naši sosedje na Hrvaškem z novim šolskim letom 2018/2019 uvajajo v 5. razred osnovne šole obvezen predmet »Informatika«, ki ga bodo v naslednjih šolskih letih uvedli še v  šestem, sedmem in osmem razredu.

Pri nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lansko jesen ustanovilo Strokovno delovno skupino za analizo vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol – RINOS. Skupina bo do konca leta pripravila študijo, na podlagi katere se bo ministrstvo odločilo o nadaljnjih ukrepih za vključevanje vsebin računalništva in informatike v vrtce ter osnovne in srednje šole

Kljub temu pa imate že sedaj priložnost, da izberete obvezni izbirni predmet iz računalništva. To je RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (RO), pri katerem vam zagotovo ne bo dolgčas.

Pa poglejmo zakaj …

1.     Spoznali boste, da lahko računalnik uporabite za koristnejše stvari kot je preganjanje dolgega časa.

2.     Spoznali boste, da je računalnik odlično orodje s katerim si lahko pomagamo pri vsakdanjih opravilih. Seveda pa moramo poznati način njegoveg delovanja in uporabo njegovih programov.

3.     Seznanili se boste z osnovnimi elementi računalniškega omrežja in storitvami interneta (e-pošta, spletna učilnica Moodle, AAI račun …).

4.     Naučili se boste narediti svojo spletno stran s pomočjo odprtokodne programske opreme WordPress.

5.     Urejali boste spletno stran, ki bo namenjena samo računalniški dejavnosti na naši šoli (npr.: racunalnistvo.os-podcetrtek.si).

6.     Na to stran boste dodajali fotografije, video posnetke in novice, ki bodo sestavni deli šolskega spletnega časopisa.

7.     Ob koncu leta pa se boste še preiskusili v programiranju računalniške igrice v programskem jeziku Scratch, ki ga mnogi že poznate.

8.     Pri svojem delu boste uporabljali osebne računalnike, računalniške tablice (iPad), pametne telefone in ostale vhodne in izhodne naprave, ki jih premoremo.

9.     Tablični računalnik iPad si boste lahko izposodili za delo doma.

10. VARNA RABA INTERNETA (podrobno boste seznanjeni z  nevarnostmi, ki prežijo na nevedne in nepremišljene uporabnike interneta)

11. In kar je od vsega najpomembnejše, naučili se bomo medsebojno sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati računalniške izdelke, si medsebojno pomagati in se zavedati, da ni nič hudega tudi takrat, ko se zmotimo. Nasprotno, na napakah se učimo!

KAKO BOMO OCENJEVALI?

Ne bo spraševanja niti pisanja testov.
S številčnimi ocenami bomo ocenjevali postopke nastajanja izdelkov, izdelke same in učenčev odnos do predmeta.

Dragi učenci, prijavite se in se aktivno vključite v delo pri obveznem izbirnem predmetu iz računalništva – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA v šolskem letu 2018/2019.

Vljudno vabljeni!

VEČ O WORDPRESSU VEČ O SCRATCHU

OGLEJTE SI NEKAJ PRIMEROV SPLETNIH STRANI UČENCEV OŠ LIVADE IZOLA, KI SO JIH USTVARILI PRI IZBIRNEM PREDMETU RAČUNALNIŠKA OMREŽJA.

I. SVETOVNA VOJNA II. SVETOVNA VOJNA KANADA ANTARKTIKA

ŠPORT ZA SPROSTITEV

ŠPORT ZA SPROSTITEV (1 ura tedensko)
ponuja sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa. Program vsebuje različne športe (badminton, namizni tenis, tenis, golf, drsanje, kolesarjenje).

 • Učenci si razvijajo gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost).
 • Z izbranimi nalogami oblikujejo skladno postavo.
 • Opravljajo dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost.
 • Seznanijo se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe.
 • Razumejo odzivanje organizma na aerobno in anaerobno obremenitev, telesno in psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike.
 • Razumejo pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne in funkcionalne učinkovitosti.
 • Doživljajo sprostitveni vpliv športne vadbe.
 • Izoblikujejo lastno samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa.
 • Spodbujajo medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti.

Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Nekatere vsebine lahko potekajo v strnjeni obliki izven urnika in zunaj šole.

Predmet bo poučeval Borut Pihlar, predmetni učitelj športne vzgoje.

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA (ŠOLSKEGA OKOLIŠA) IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA  KRAJA (ŠOLSKEGA OKOLIŠA) IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA (1 ura tedensko)

V 9. razredu, kjer se učenci pri rednem pouku geografije seznanjajo s Slovenijo kot svojo domovino, pa pri izbirnem predmetu raziskujejo doma;i kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja. Poudarjene so aktivne metoda pouka in učenje na primarnih lokacijah v naravi.
Učenci:

 • razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter procesih v svetu in domačem kraju predvsem s študijem primerov,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stali[;e ter predlagati rešitve,
 • urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod, zlasti neposrednega opazovanja, orientacije s pomočjo zemljevidov in brez njih, v uporabi kartografskega in drugega gradiva ter v dokumentiranju ugotovljenega in opazovanega,
 • urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature ter drugih sodobnih informacijskih sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin, območij in njihovih naravnih ter družbenih razmer,
 • navezujejo stike z vrstniki v oddaljenih krajih in spoznavajo njihov način življenja,
 • znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno ter pisno predstaviti,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Predmet bo poučevala Simona Gobec Drofenik, profesorica zgodovine in geografije.

 

OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI

OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI (1 ura tedensko)

Pri tem predmetu se obdelujejo umetne snovi, z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov. Učenci ob izdelavi izdelkov spoznajo nekatere umetne mase in postopke obdelave. Izdelujejo praktične in zabavne izdelke iz stiropora, deprona, profilov, granulata… (letalo, modeli vozil, rakete, katapult…)

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

 

DALJNOGLEDI IN PLANETI

DALJNOGLEDI IN PLANETI (1 ura tedensko)

Gleda na to, da je za astronomijo bistveno opazovanje, bodo učenci in učenke cilje predmeta večinoma dosegali z opazovanji. Posluževali se bodo računalniške učilnice in uporabljali astronomske programe ter internet. Spoznali in rokovali bodo z optičnimi napravami, kot sta daljnogled in teleskop. Preučili bodo gibanje planetov in jih podrobneje raziskali.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

 

ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA  (1 ura tedensko)

Pri predmetu elektrotehnika učenci pridobivajo temeljna znanja o proizvodnji prenosu in porabi električne energije. Spoznajo načine pridobivanja električne energije prenosa in uporave. Seznanijo se z Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele in izvajajo temeljna vezja električnih instalacij.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO (1 ura tedensko)

Pri tem predmetu učenci najprej ponovijo osnove elektrotehnike, nato pa se seznanijo s osnovnimi elektronskimi elementi (upornik, diodo, tranzistor, integrirana vezja). Sledi seznanitev z in pomenom senzorjev ter razliko med analognim in digitalnim zapisom podatkov. Osrednji del je namenjen gradnji in programiranju robotov z sestavljankami Lego EV3. Gre za gradnjo in programiranje raznih avtonomnih strojev, po lastni zamisli ali načrtu. Nekaj časa bo namenjenega pripravam na FLL tekmovanje. V kolikor bi učenci ali šola bili pripravljeni plačati material (~30 EUR),, bi izdelali bi robota, ki bi ga odnesli domov.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

 

LOGIKA

LOGIKA (1 ura tedensko)

Pri predmetu logika učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposobijo za njihovo uporabo ter razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in argumentiranega utemeljevanja. Spoznajo zakonitosti formalne logike in se naučijo različnih strategij reševanja logičnih problemov in rešujejo teste prostorske predstavljivosti. Veliko problemov rešujejo s pomočjo računalniških programov. Pripravljajo se na tekmovanje iz logike in razvedrilne matematike

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

 

GLASBENI PROJEKT

GLASBENI PROJEKT (1 ura tedensko)

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta Glasbeni projekt je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Izbirni predmet omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Učenci se ob ustvarjanju sproščajo, razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter  vrednotijo dosežke. Učenci poustvarjajo vokalne vsebine, izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli, izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti in improvizacijo;
Glasbeni projekti so sinteza različnih dejavnosti, kjer učenci na različnih ravneh uresničujejo svojo ustvarjalnost. Zajemajo glasbeno produkcijo, poustvarjalnost in ustvarjalno raziskovanje ter vrednotenje. Poudarjene so medpredmetne povezave.
Izbirni predmet je zasnovan po načelu individualizacije, tako da v njem lahko uspešno sodelujejo učenci z ritmično –  melodičnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami.
Učni načrt, ki je ciljno in razvojno procesno zasnovan,  poudarja odprtost za različne glasbene in z glasbo povezane vsebine, skladne z interesi učencev in širšega kulturnega okolja šole.
Učitelj je pri glasbenih izbirnih predmetih predvsem mentor, organizator in koordinator dela, v okviru glasbenih dejavnosti pa soizvajalec in ustvarjalec.
Učenci ob zaključku predmeta Glasbeni projekt:

 • izvedejo glasbeno delo,
 • poznajo organizacijo, vsebino in podrobnosti glasbenega projekta.

Predmet bo poučevala Mihaela Pihler, profesorica glasbene vzgoje.

 

NEMŠČINA III

NEMŠČINA III (2 uri tedensko)

Nemščina je predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec se poleg nemščine lahko odloči še za en izbirni predmet, lahko pa je nemščina tudi njegov edini izbirni predmet. K nemščini so vabljeni vsi učenci, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov, učenci, ki nameravajo izobraževanje nadaljevati na gimnazijah ali na področju turizma.
Učenci pri pouku nemščine spoznajo različne strukture in besedišče, ki ga lahko uporabijo v vsakdanjih situacijah. Poudarek je na uporabnosti naučenega. Glavni cilj nemščine kot izbirnega predmeta je pripraviti učence do sproščenega in tekočega nastopanja in izražanja v tujem jeziku in pri tem pozabiti na strah pred napakami.
Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Učne vsebine so primerne in zanimive za učence njihove starosti.
V mesecu juniju 2019 bomo izvedli ekskurzijo v sosednjo Avstrijo.

Pridi in se nam pridruži!

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (2 uri na tedensko)

Francoščina je neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec, ki s svojo izbiro ni zadovoljen, lahko po enem ali dveh letih učenja tudi izstopi.
Učenje francoščine ni tako težko kot se zdi, je pa lahko zabavno. Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Imel boš priložnost spoznati čar Francije in francoske kulture. Francoščina je jezik, ki te popelje v eno najzanimivejših kultur sveta. Je jezik umetnosti, mode, ljubezni… Poslušali bomo francoske pesmi, si ogledali francoske filme, pokukali bomo tudi v čarobni svet francoske kulinarike in se naučili pripraviti nekaj tipičnih francoskih jedi.
Predstavili se bomo tudi na 20. Frankofonskem dnevu v Celju ter na 17. Frankofonskem festivalu v Kranju.
Francoščino govori 170 milijonov ljudi po vsem svetu. Pridi in se jim pridruži!

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

 

POSKUSI V KEMIJI

POSKUSI V KEMIJI (1 ura tedensko)

Izbirni predmet Poskusi v kemiji je namenjen učencem naravoslovcem, ki bodo nadgradili znanje iz kemije in naravoslovja. Seznanili se bodo s kemijskim priborom in tehnikami eksperimentiranja ter se poučili o varnem delu v kemijskem laboratoriju.  Sledilo bo izvajanje eksperimentov, pri čemer bodo učenci pridobili osnovne veščine in spretnosti kemijskega dela.
Naša druženja bomo popestrili s številnimi drugimi zabavnimi in nenavadnimi poskusi. Poiskali bomo informacije o pomembnih znanstvenikih.
Pripravili bomo zabavno uro za mlajše učence ter obiskali industrijski laboratorij v naši okolici.

Ocene bodo pridobljene iz izdelkov, beleženja, urejanja in predstavljanja rezultatov eksperimentalnega dela, odnosa do dela ter ustvarjalnosti.

Predmet bo poučevala Ksenija Antolin, profesorica biologije in kemije